Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMLEGIT FIRMA INFORMATYCZNA KAMIL LEGENC, ul. Ks. Jałowego 6A, 35-010 Rzeszów, NIP: 6881292950, REGON: 180604161
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania firmy KAMLEGIT, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora za pomocą adresu  [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią z firmą;
  2. przedstawienia oferty własnych produktów i usług firmy;
  3. w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją usług, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. do czasu zakończenia umowy,
  2. do momentu odwołania wyrażonej zgody,
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy
 6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Polityka prywatności
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stron internetowych KAMLEGIT

Przywiązujemy szczegłoną uwagę w zakresie przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych na naszych stronach jest dla nas bardzo istotne.

Cel Polityki

Polityka obowiązuje w stosunku do działania wszystkich stron internetowych KAMLEGIT , stron w domenie globalnej www.kamlegIT.pl, będącej własnością Grupy KAMLEGIT oraz innych stron Grupy KAMLEGIT, zwanych dalej stronami KAMLEGIT.
Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj i sposób gromadzenia informacji na stronach KAMLEGIT oraz cel i sposób ich przetwarzania.
Grupa KAMLEGIT deklaruje funkcjonowanie stron KAMLEGIT właściwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalnymi zasadami zawodowymi, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników stron internetowych:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.

Polityka Cookies
Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://www.kamlegit.pl/

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma KAMLEGIT Firma Informatyczna Kamil Legenc, prowadząca działalność pod adresem: ul. Ks. Jałowego 6A, 35-010 Rzeszów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6881292950, o nadanym numerze REGON: 180604161, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google+

 • Facebook

 • Twitter

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • W większości przeglądarek internetowych sposób wyłączenia plików cookie wygląda następująco:

  1. Otwórz menu przeglądarki
  2. Wybierz opcję "Ustawienia"
  3. Nastepnie przejdź do Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność
  4. Uruchom blokadę na pliki cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.